Vacatures (plaatsvervangende) collegeleden

Het Veterinair Tuchtcollege  beslist op klachten tegen dierenartsen, ingediend door particuliere diereigenaren of andere belanghebbenden. Hiernaast beslist het college op klachten, ingediend vanuit het ministerie van LNV door de zogenoemde ‘klachtambtenaar’, de Chief Veterinairy Officer. Het gaat dan om zaken van meer algemeen belang, waarbij het dierenwelzijn, de diergezondheid en/of de voedselveiligheid en de volksgezondheid in het geding kunnen zijn. Te denken valt aan klachten over het onzorgvuldig voorschrijven van gekanaliseerde diergeneesmiddelen (ontwormmiddelen, antibiotica) ten behoeve van voedselproducerende dieren.

Het veterinair tuchtrecht is geregeld in de Wet dieren en heeft als doel de goede beroepsuitoefening van de veterinaire beroepsgroepen te waarborgen en te bevorderen. Incidenteel worden er ook klachten behandeld die zijn gericht tegen paraveterinairen.

Het tuchtcollege houdt maandelijks zitting, waar de klachten, na eerst een schriftelijke fase te hebben doorlopen, mondeling worden behandeld. De zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State in Den Haag, in beginsel op een donderdag. Het college bestaat uit de voorzitter, die jurist is, en uit vier leden-dierenartsen.

De klachten zijn divers van aard en hebben betrekking op vrijwel alle veterinaire sectoren. Het college is met betrekking tot de verschillende sectoren (gezelschapsdieren, paardengeneeskunde, de intensieve veehouderij) op zoek naar:

(PLAATSVERVANGENDE) COLLEGELEDEN

De werkzaamheden bestaan uit het bestuderen van het zittingsdossier, het deelnemen aan de hoorzitting, het na de zitting in overleg met de overige collegeleden beslissen op de ingediende klachten en het fiatteren van de uitspraken. De plaatsvervangende leden nemen zitting in het college bij verhindering van een of meer vaste leden of als het gaat om zaken waarin zij specifieke expertise hebben, zoals met betrekking tot klachten die zien op het diergeneesmiddelengebruik in de intensieve veehouderij.

Met betrekking tot de functie-eisen geldt voor alle te benoemen (plaatsvervangende) leden dat zij universitair zijn afgestudeerd in de diergeneeskunde en als practicus werkzaam zijn, dat zij beschikken over tenminste 7 jaar praktijkervaring en over ruime en actuele diergeneeskundige kennis. Verder dienen zij te beschikken over goede communicatieve en contactuele vaardigheden.

Op een zittingsdag worden gemiddeld 7 zaken behandeld. De vergoeding bedraagt € 95 per behandelde zaak op een zittingsdag. Daarnaast worden reiskosten vergoed. Het voornemen is om, na een brievenselectie, de sollicitatiegesprekken te doen plaatsvinden in de tweede of derde week van de maand september 2022.

Inlichtingen omtrent de aard en de inhoud van de functie en over de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij de secretaris van het college, de heer mr. J.B.M. Keijzers, telefoon 070–3786500. 

Sollicitaties schriftelijk per reguliere post te richten aan het Veterinair Tuchtcollege, t.a.v. de heer mr. J.B.M. Keijzers, Postbus 90426 te 2509 LK Den Haag. U kunt ook per e-mail solliciteren en uw motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar info@veterinairtuchtcollege.nl

Sluitingstermijn: 26 augustus 2022